Categories
Uncategorized

Articulations 2

EN

14 June, 19:00
Medūza, Šv. Jono 11, Vilnius
Pam Virada, Graeme Arnfield, Ngoc Nau, Mako Ishizuka
Event will be held in English.

Rupert, a centre for art, residencies and education, together with Autarkia, an artist day care centre, invites you to continue diving into conversations about art at the second event of the ‘Articulations’ series. This cycle of seasonal public events provide opportunities to informally meet Rupert’s artists-in-residence and discover their work.

The summer edition of ‘Articulations’ will combine audiovisual stories from Rupert’s current and alumni resident artists about their practices and conversations, followed by an encircling music selection by Matilda. Medūza—the Lithuanian Artists’ Union’s contemporary art and culture space—guest hosts ‘Articulations’ this time.

This event features filmmaker Graeme Arnfield (UK), video installation and media artist Ngoc Nau (VN), installation artist Pam Virada (NL) and Rupert’s alumni artist Mako Ishizuka (SE/JP).

Graeme Arnfield uses networked imagery and investigative storytelling to create sensory essay films on the organisation of technology, ecology and history; the shapes they take; and the feelings they induce. Graeme will present his ongoing research into labour struggles in outer space and the tactics of resistance practised by those working in zero-gravity.

Ngoc Nau explores the impact of technology on society, spirituality, and the working class, provoking critical analysis of progress’ abundant and severe repercussions. She will discuss the work Ritual Object 1, sharing how the ‘smart technology urban town’ project transformed her home city in northern Vietnam, colliding traditional values with modern demands.

Pam Virada navigates ghostly forces and intimate stories in domestic spheres; whispers of intimate turmoils become objects, text, and expanded cinema, generating alternative realities. For this event, Virada will examine the role of ‘ghost tours’, considering them as vernacular tools linking contemporary urbanity to the terrifying histories of both the city and nation-state.

In taking the role of ‘stranger’, artist Mako Ishizuka asks questions and disrupts the concept of perceived distance—physical and psychological—through forms of collaboration, embodying knowledge generated by sustained social inquiry with locals. Mako will highlight her recent practice and research in Lithuania, reviewing the work Graphic Movements.

The evening will include an introduction to the 2023 Alternative Education Programme by Tautvydas Urbelis, a question-and-answer session follows each presentation moderated by JL Murtaugh, and concludes with music by Matilda.

The Articulations series is a joint initiative of Rupert and Autarkia, coordinated by Viktorija Šiaulytė (Rupert), Rugilė Miliukaitė (Rupert), and JL Murtaugh (Autarkia)
Graphic design: Jonė Miškinytė

Rupert is financed by the Lithuanian Council of Culture. Sponsored by: Vilnius City Municipality, Nordic Culture Point, Tech Zity

Special thanks to: Audrius Pocius and Eglė Agnė Benkunskytė (Medūza)

LT

birželio 14 d. 19:00 val
„Medūza“ (Šv. Jono g. 11, Vilnius)
Pam Virada, Graeme’as Arnfieldas, Ngoc Nau, Mako Ishizuka (buv. rezidentė)
Renginys vyks anglų kalba.

Meno, rezidencijų ir edukacijos centras Rupert kartu su menininkų dienos centru „Autarkia“ kviečia tęsti pokalbius apie meną antrajame ciklo „Artikuliacijos“ renginyje. Šis sezoninių viešųjų renginių ciklas suteikia galimybę neformaliai pabendrauti su Rupert reziduojančiais menininkais ir susipažinti su jų kūryba.

Vasaros „Artikuliacijose“ vyks dabartinių ir buvusių Rupert menininkų rezidentų audiovizualinių pasakojimų apie jų praktikas pristatymai ir pokalbiai, po kurių apsups Matildos muzikos selekcija. Šį kartą „Artikuliacijas“ padeda organizuoti Lietuvos dailininkų sąjungos šiuolaikinio meno ir kultūros erdvė „Medūza“.

Renginyje dalyvaus filmų kūrėjas Graeme’as Arnfieldas (JK), vaizdo instaliacijų ir medijų menininkė Ngoc Nau (VN), instaliacijų menininkė Pam Virada (NL) ir Rupert alumnė menininkė Mako Ishizuka (SE / JP).

Graeme’as Arnfieldas, naudodamas tinklinius vaizdus ir tiriamąjį pasakojimą, kuria jutiminius filmus-esė apie technologijų, ekologijos ir istorijos organizavimą, jų pavidalus ir sukeliamus jausmus. Graeme’as pristatys savo vykdomus tyrimus apie darbininkų kovą kosmose ir nulinės gravitacijos sąlygomis dirbančių žmonių rezistencinę taktiką.

Ngoc Nau tyrinėja technologijų poveikį visuomenei, dvasingumui ir darbininkų klasei, sykiu provokuoja kritiškai analizuoti gausius ir skaudžius pažangos padarinius. Ji aptars kūrinį „Ritualinis objektas 1“ ir papasakos, kaip, tradicinėms vertybėms susikirtus su šiuolaikiniais poreikiais, išmaniųjų technologijų miestelio projektas pakeitė jos gimtąjį miestą šiaurės Vietname.

Pam Virada naviguoja tarp vaiduokliškų jėgų ir intymių istorijų namų erdvėse; vidinio sąmyšio šnabždesiai tampa objektais, tekstais ir alternatyvias realybes kuriančiu išplėstiniu kinu. Renginyje P. Virada nagrinės „vaiduokliškų ekskursijų“ svarbą, vertindama jas kaip liaudiškas priemones, susiejančias šiuolaikinį miestietiškumą su siaubinga miesto ir tautinės valstybės istorija.

Menininkė Mako Ishizuka, prisiimdama nepažįstamojo vaidmenį, kelia klausimus ir griauna suvokiamo fizinio ir psichologinio atstumo sampratą. Visa tai – pasitelkiant bendradarbiavimo formas ir įkūnijant žinias, įgytas vykdant ilgalaikį socialinį tyrimą su vietiniais gyventojais. Mako pristatys savo naujausią praktiką ir tyrimus Lietuvoje, apžvelgs kūrinį „Grafiniai judesiai“.

Renginyje Tautvydas Urbelis pristatys 2023 m. Alternatyvios edukacijos programą, po kiekvieno pranešimo vyks klausimų ir atsakymų sesija, kurią moderuos JL Murtaugh, o vakaro pabaigoje skambės Matildos muzika.

Ciklas „Artikuliacijos“ yra bendra Rupert ir „Autarkia“ iniciatyva, kurią koordinuoja Viktorija Šiaulytė (Rupert), Rugilė Miliukaitė (Rupert) ir JL Murtaugh („Autarkia“).
Grafikos dizainerė – Jonė Miškinytė.

Rupert finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Nordic Culture Point, „Tech Zity“.

Ypatingai dėkojame Audriui Pociui ir Eglei Agnei Benkunskytei („Medūza“).